Aceton Allkemi

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Løsemiddel av teknisk kvalitet, ikke kjemisk rent, for bl.a. fjerning av maling, lakk, fett og olje. Fargeløs, lettflytende væske med merkbar lukt. Fullstendig blandbar med vann.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008: Flam. Liq. 2; H225; ; Eye Irrit. 2; H319; ; EUH 066; ; STOT SE 3; H336;

Egenskaper
Egenskaper
ETIM klasse
EC010081
Sikkerhetsdatablad
Ja
Faresymboler
Brannfarlig,
Skadelig
Oppbevaringstemperatur, min
5 °C
Oppbevaringstemperatur, maks
15 °C
Flammtemperatur
-17 °C
Artikler
Henter artikkelinformasjon