Aceton Adechline

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

AdTechLine® Aceton, for vask av plastflater innen lakkering. For rengjøring og fortynning av polyester. Løsner flekker fra oljeprodukter, lim og limmerker.

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008: Flam. Liq. 2; H225; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H336

Egenskaper
Egenskaper
Sikkerhetsdatablad
Ja
Faresymbol
Brannfarlig,
Skadelig
Oppbevaringstemperatur, maks
15
Lagringstemperatur, min
5
Flammtemperatur
150
ETIM klasse
EC010081
Artikler
Henter artikkelinformasjon